Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Kriteria pro přijetí

Ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného zápisu přesáhne stanovený počet povolených, volných míst ve specializovaných (logopedických, surdopedických ) třídách mateřské školy. 

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání musí předložit zákonný zástupce dítěte: 

  • rodný list dítěte
  • svůj občanský průkaz
  • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení dítěte ke vzdělávání v naší základní škole (zajistí zákonný zástupce dítěte)

  

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 

I.

Při přijímání dětí do mateřské školy (do logopedických a surdopedických tříd) se vychází z těchto kritérií: 

1. Diagnóza dítěte

2. Stupeň podpůrných opatření 3-5 dle doporučení školského poradenského zařízení.

3. Věk dítěte 

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, bude prováděno bodovým systémem. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnuto losováním. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí. Zákonní zástupci dětí jsou vždy vyrozuměni o dni a hodině konání losování a jsou k němu přizváni. Účast zákonných zástupců však není nutná. Pokud se k losování nedostaví, koná se i bez jejich přítomnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 12.12. 2017

 Mgr. Antonín Liebel, ředitel školy

Top