Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Logopedické třídy

Tyto třídy navštěvují děti předškolního věku (4 – 6 let). Zabýváme se zde logopedickou péčí u dětí s patlavostí, koktavostí a dysfázií. U některých dětí se vyskytují i kombinované vady. Nabízíme individuální intenzivní logopedickou péči v malém kolektivu dětí. Činnosti probíhají podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ. Zaměřujeme se hlavně na kompetence v oblasti řeči a jazyka – na nápravu a rozvoj řeči. Na rozvoj správného dýchání, artikulačního, rytmického a kinestetického cvičení. Umožňujeme dětem pobyt v příjemném a klidném prostředí, nabízíme dostatek podnětů k tvořivým činnostem a prožitkům. Podporujeme rozvíjení dětské fantazie, zájmů a nadání. Pokud děti nápravu zvládnou v průběhu roku, mohou se vrátit zpět do své kmenové mateřské školy.

I. Logopedická třída
Učitelka MŠ: Hana Lukášová 
Logopedická asistentka: Irena Machalová 

II. Logopedická třída 
Učitelka MŠ: Alena Kundrátová
Logopedická asistentka: Mgr. Eva Kubínová
Asistentka pedagoga: Bc. Radomíra Strážnická
 
Provozní doba: 
  • pro docházející děti PO – PÁ 6.30 – 16.00 hodin
  • pro internátní děti – celotýdenní provoz

Kontakt: 778 449 495 

Hlavním cílem naší MŠ je vytvářet podnětné prostředí k výchovně vzdělávacím činnostem, naučit děti základním dovednostem a schopnostem důležitým pro další život a zabezpečení kvalifikované specializované péče ve specializovaných třídách. Vedeme děti k tomu, aby v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání dovedly být samostatné, zdravě sebevědomé, tvořivé, k sobě navzájem i k okolí ohleduplné, se schopností umět pomoci druhým. Zároveň bychom chtěli vytvářet v dítěti základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Chtěli bychom u dětí podporovat vzájemnou toleranci a individualitu dítěte, ohleduplnost, umění naslouchat druhým, hravost a dobrou náladu, zdravé sebevědomí. Umožnit dětem pobyt v příjemném a klidném prostředí. Nabídnout dostatek podnětů k tvořivým činnostem a prožitkům. Cvičit svou vůli, respektovat jeden druhého, chápat, že žádné z dětí není horší jen proto, že něco neumí. Vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do logopedické třídy mateřské školy kontaktujte Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči (PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.) na tel. č. 576 809 839 (pondělí 9.00 – 14.00).

Top