Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Surdopedické třídy

Do této třídy se přijímají děti se sluchovým postižením ve věku od tří do šesti let na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a doporučení SPC. Naše detašované pracoviště sídlí také ve Zlíně (Mgr. L. Pastyříková) a ve Frýdku Místku (Mgr. A. Dužíková – Kramářová). Předností vzdělávaní je snížený počet dětí ve třídě, což umožňuje individuální práci. Rodiče mají možnost výběru formy vzdělávání, a to v rámci totální komunikace nebo zaměření na orální metodu. Každodenně probíhá individuální intenzivní logopedická péče, skupinová práce v oblasti rámcového vzdělávání MŠ.

Vedoucí učitelka MŠ: Petra Krkošová
Surdopedická asistentka: Bc. Romana Lišková
Asistentka pedagoga: Kristýna Paprskářová
Tlumočnice: Irena Bušová
 
Provozní doba: 
  • pro docházející děti PO – PÁ 6.30 – 16.00 hodin
  • pro internátní děti – celotýdenní provoz

Kontakt: 778 449 495

Hlavním cílem naší MŠ je vytvářet podnětné prostředí k výchovně vzdělávacím činnostem, naučit děti základním dovednostem a schopnostem důležitým pro další život a zabezpečení kvalifikované specializované péče ve specializovaných třídách. Vedeme děti k tomu, aby v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání dovedly být samostatné, zdravě sebevědomé, tvořivé, k sobě navzájem i k okolí ohleduplné, se schopností umět pomoci druhým. Zároveň bychom chtěli vytvářet v dítěti základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Chtěli bychom u dětí podporovat vzájemnou toleranci a individualitu dítěte, ohleduplnost, umění naslouchat druhým, hravost a dobrou náladu, zdravé sebevědomí. Umožnit dětem pobyt v příjemném a klidném prostředí. Nabídnout dostatek podnětů k tvořivým činnostem a prožitkům. Cvičit svou vůli, respektovat jeden druhého, chápat, že žádné z dětí není horší jen proto, že něco neumí. Vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Má Vaše dítě problém se sluchem? 
Nereaguje ve svém okolí tak, jak by mělo? 
Špatně mluví nebo nemluví vůbec?
Má vaše dítě problém se správným tvořením hlásek, koktá, špatně se vyjadřuje?

Obraťte se na naši mateřskou školu, kde Vám rádi pomůžeme. Speciální pedagogové Vaše dítě vyšetří, případně vadu diagnostikují a poradí Vám, jak postupovat dále.

Školné se u nás neplatí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Top